Komikai Ultimate X-Men (Promo Reprint)

  Komikai Ultimate X-Men (Promo Reprint) #8
Review:  Not Required [SM Reprint]
Part-Reprints: Ultimate X-Men #8
  Komikai Ultimate X-Men (Promo Reprint) #20
Review:  Not Required [SM Reprint]
Part-Reprints: Ultimate X-Men #20
  Komikai Ultimate X-Men (Promo Reprint) #30
Review:  Not Required [SM Reprint]
Part-Reprints: Ultimate X-Men #30